VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 829/VPCP-TH
V/v không tổ chức hội nghị tập trung toàn quốc

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo nhưsau:

- Để dành thời gian cho công việc chỉ đạo, điều hành và tiếtkiệm chi phí, từ nay, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủtổ chức các hội nghị toàn quốc thông qua mạng (không tổ chức hội nghị tập trungtại một địa điểm); trường hợp đặc biệt, nếu cần thiết tổ chức hội nghị tậptrung phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

- Từ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2009, Chính phủ mờiThủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ cùng dự họp.

Thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các đồng chí biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, TTĐT;
- Lưu: VT, TH (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc