BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8290 TC/TCT
V/v không thu lệ phí

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trả lời công văn số 2364/LĐTBXH-TTATLĐ ngày 21 tháng 7 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc lệ phí cấp giấy chứng nhận, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2002 của Cp quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí: “Cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức khác và cá nhân cung cấp dịch vụ, thực hiện công việc mà pháp luật quy định được thu phí, lệ phí”.

Trường hợp các cơ quan kiểm định kỹ thuật không thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thì không thu lệ phí cấp giấy chứng nhận nêu trên.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung