BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số : 8292/BGDĐT-TTr
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011-2012 đối với các trường ĐH, CĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Các đại học, học viện; Trường đạihọc, cao đẳng

Nhằm tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục đại học, đáp ứng yêucầu tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Căn cứ Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vềnhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011 - 2012, Bộ Giáo dục và Đàotạo (BG&ĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 -2012 đốivới các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là cơ sởgiáo dục đại học) như sau:

I. Củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng kế hoạch thanh tra

1. Các cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào điều kiện thực tếcủa đơn vị để thành lập tổ chức thanh tra, cử cán bộ làm công tác thanh tratheo Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2006 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong các cơ sởgiáo dục đại học. Cán bộ được lựa chọn làm công tác thanh tra phải có kiến thứcchuyên môn, kinh nghiệm quản lý; có bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiệnnhiệm vụ.

2. Tổ chức quán triệt Luật Thanh tra năm 2010, Luật Giáo dụcnăm 2009, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật về công tácthanh tra trong ngành giáo dục. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡngnghiệp vụ do cơ quan thanh tra cấp trên tổ chức.

3. Bám sát nội dung Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 29/11/2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại họcnăm 2011 - 2012 để xây dựng kế hoạch thanh tra của đơn vị trình Giám đốc (Hiệutrưởng) phê duyệt và tổ chức thực hiện.

4. Xây dựng kế hoạch và cơ chế phối hợp giữa Phòng (Ban)thanh tra với Ban thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật.

II. Tổ chức triển khai các hoạt động thanh tra

1. Thanh tra công tác quản lý

a) Thanh tra thực hiện nhiệm vụ đổi mới công tác quản lýgiáo dục

- Thanh tra việc thực hiện Thông tư số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ,tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơnvị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo, phát huy cao độ tính tự chủ, tự chịutrách nhiệm, tự kiểm tra của các trường.

- Thanh tra, kiểm tra các nội dung triển khai thực hiện quychế công khai: công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thựctế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai việc thu, chitài chính …. theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáodục của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Kiểm tra việc hoàn thiện văn bản tạo hành lang pháp lý chotổ chức và hoạt động của nhà trường nhằm đẩy mạnh việc đánh giá và kiểm địnhchất lượng giáo dục theo hướng đẩy nhanh tiến độ tự đánh giá, xây dựng tiêuchuẩn nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Thanh tra việc thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 05-NQ/BCS ngày 06/1/2010 củaBan cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2012.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thựchiện việc đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012, xây dựng vàhoàn thiện chư­ơng trình hành động đổi mới quản lý nâng cao chất l­ượng đàotạo, cam kết chất lượng, tổ chức rà soát tình hình giáo trình hiện có, xây dựnglộ trình quy hoạch cụ thể để phát triển đội ngũ giảng viên về số l­ượng, chấtlượng, xây dựng kế hoạch đổi mới ph­ương pháp.

- Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, tổ chức triển khai cácđiều kiện cho việc chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ, việc triển khaichương trình, kế hoạch tin học hoá trong công tác quản lý Nhà trường, quản lýhồ sơ và chế độ báo cáo.

- Tăng cường tự kiểm tra, thanh tra các điều kiện đảm bảochất lượng theo cam kết thành lập trường.

b) Thanh tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng,thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch vàtổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phối hợp chặt chẽ vớicác đơn vị chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng gópphần thực hiện tốt mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng.

2. Thanh tra công tác đào tạo

a) Thanh tra công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng các hệchính quy, vừa làm vừa học, liên thông, từ xa, văn bằng 2 …

b) Thanh tra công tác đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ

- Thanh tra việc xây dựng văn bản thực hiện quy chế đào tạotrình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

- Thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ thạc sỹ,tiến sỹ.

c) Thanh tra hoạt động liên kết đào tạo trong nước và vớinước ngoài, tăng cường công tác thanh tra hoạt động liên kết đào tạo hình thứcvừa làm vừa học.

d) Thanh tra việc bảo đảm cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo;chương trình, giáo trình và tài liệu tham khảo từng ngành, chuyên ngành đàotạo.

đ) Thanh tra việc tổ chức đánh giá kết quả học tập và rènluyện, thi, kiểm tra học phần, thi tốt nghiệp.

e) Thanh tra việc đào tạo theo nhu cầu xã hội, theo địa chỉsử dụng

g) Thanh tra, kiểm tra công tác quản lý cấp phát văn bằngchứng chỉ theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo.

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

Tham mưu giúp Giám đốc (Hiệu trưởng) thực hiện việc giảiquyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp tổ chức tiếp dân và quản lý hồ sơ theo dõigiải quyết đơn thư­, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của phápluật.

III. Chế độ thông tin báo cáo

Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, các trường cầnthực hiện báo cáo kết quả công tác thanh tra theo các tiêu chí và tự chấm điểmtrong báo cáo tổng kết năm học tr­ước 30/7/2012.

Trên đây là những nội dung cơ bản của công tác thanh tra nămhọc 2011-2012. Yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học triển khai đến cán bộ, giảngviên, giáo viên, nhân viên và người lao động để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như­ kính gửi;
- Thanh tra Chính phủ (để b/cáo);
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ tr­ưởng (để biết);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để phối hợp thực hiện);
- L­ưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGNguyễn Thị Nghĩa