BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8293/BTC-TTr
V/v chấp hành pháp luật về phí, lệ phí.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính đã tiến hành kim tra công tác chấp hành pháp luật về phí, lệ phí thời kỳnăm 2013 - năm 2014 tại một số Bộ, ngành, địa phương. Qua kiểm tra thấy nhìnchung các Bộ, ngành, địa phươngđược kiểm tra đã tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh phí,lệ phí năm 2001, các quy định về chính sách phí, lệ phí của Chính phủ, Bộ Tàichính. Số thu phí, lệ phí đã đóng góp mộtphần quan trọng trong cơ cấu thu, chi ngân sách của Bộ ngành, địa phương hàngnăm.

Tuy nhiên, trong việc thực hiện các quy định về phí, lệ phícòn có một số tồn tại như:

(1) Ban hành chế độ thu phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độchính sách về phí, lệ phí còn chậm, chưa đúng thẩm quyền, chưa đúng quy định củapháp luật về phí, lệ phí. Cụ thể như:

- UBND tỉnh, thành phố chưa trình HĐND tỉnh, thành phố ban hành đầy đủ, kịpthời một s loại phí, lệ phí có phát sinh tại địaphương thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố như: phí chợ; phíđo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thư viện; phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước; lệ phí cấp phép xâydựng; lệ phí cấp phép hoạt động điện lực...vv;

- Chậm trin khai banhành, hướng dẫn một số loại phí thuộc thm quyền của Trung ương được giao cho tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương quyết định mức thu như: phí sử dụng đường bộ đối với mô tô,phí bảo vệ môi trường đối vớinước thải, chất thải rắn...vv;

- Chưa kịp thời triển khai thực hiện Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính;

- Ban hành cơ chế quản lý thu, nộp một số loại phí, lệ phí chưa phù hp với quy định hiện hành như: phí vệsinh, phí quảng cáo trên dải phân cách...;

- Quy định thu một số loại phí, lệ phí chưa đúng thm quyền khi chưa được cơ quan có thẩmquyền quyết định thu như: lệ phí cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệpkinh doanh đưng sắt; phí dự thi, dự tuyn; phí thăm quan các công trình vănhóa, lịch sử thuộc địa phương quản lý; phí chợ đêm; phí chợ tạm...;

- Quy định thu phí, lệ phí trong các Bộ thủ tục hành chính (cp phép, cp giấy chứng nhận trong lĩnh vực xây dựng, tài nguyên môitrường...) chưa đúng quy định hiện hành về cả đối tượng và mức thu...

(2) Chưa thực hiện đúng quy định trong lập và quyết định giao dự toán thu,chi phí, lệ phí:

- Quyết định, giao dự toán số thu phí, lệ phí chưa chấp hành đúng các yêucầu về quyết định, giao dự toán ngân sách của Chính phủ;

- Chưa lập và giao dự toán thu phí, lệ phí cho một số đơn vị dự toán có phát sinh thu phí, lệphí;

- Giao dự toán chưa đầy đủ về các khoản thu, chưa sát với số thu thực hiện,xác định chưa đúng tỷ lệ để lại theo quy định như: học phí; lệ phí tuyn sinh; phí, lệ phí trong lĩnh vựcan toàn vệ sinh thực phẩm, y tế dự phòng; các loại phí, lệ phí có thay đi về mức thu, tỷ lệ để lại; những loạiphí, lệ phí liên quan đến cấp phép, thẩm định có điều kiện...

(3) Chưa chấp hành nghiêm quy định về quản lý, thực hiện thu phí, lệ phí:

- Một số cơ quan, đơn vịthu một số loại phí, lệ phí khi chưa được cơ quan có thm quyền quyết định.

- Không thu hoặc thu với mức thu chưa đúng quy định, thu các khoản có tínhchất trùng với phí trên cùng một đối tượng.

Tình trạng thu cao hơn quy định các loại phí chợ, phí vệsinh, phí cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh,...;thu thấp hơn quy định lệ phí địa chính, phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinhan toàn thực phẩm,... hoặc thậm chí không thực hiện thu mặc dù có quy định thunhư: phí kiểm dịch y tế đối với hàng hóa, tàu, máy bay xuất cảnh, quá cảnh; phíthẩm định dự án đầu tư xây dựng,...

- Thu một số khoản không có trong danh mục phí, lệ phí hiện hành như:“Phí” duy tu hạ tầng kỹ thuật, “Phí” mặt bằng quảng cáo, “Phí” cấp bng khai thác viên ...

- Quản lý thu phí, lệ phí còn để tình trạng thất thu, nợ đọng kéo dài, nợkhó có khả năng thu như: phí kim dịchy tế, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; phí, lệ phí thuộclĩnh vực thông tin, liên lạc.... do chưa quản lý hết các đi tượng, chưa thu hoặc các đối tượngchưa nộp đầy đủ...

- Thu hoạt động dịch vụ như: thu hoạt động dịch vụ đo đạc thửa đất; thu hoạtđộng nghiệp vụ kim tra hồ sơ đođạc; thu khoán sử dụng mặt bằng đtrông giữ xe, làm cửa hàng dịch vụ, quán (theo mùa vụ)... nhưng sử dụng biên lai thu phí, lệ phí,kê khai như thu phí, lệ phí...

(4) Việc quản lý sử dụng, thanh quyết toán từ nguồn thu phí, lệ phí còn nhiều thiếu sót như: phânbổ, sử dụng, thanh quyết toán chưa phù hp với quy định như việc dùng nguồn thu phí, lệ phí phân b, sử dụng, chi cho các khoản chi quảnlý hành chính, chi đầu tư xây dựng công trình không thuộc nhiệm vụ chi từ nguồnthu phí, lệ phí; chưa ban hành đầy đủ định mức kinh tế kỹ thuật để làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng nguồn phí, lệphí đ lại.

(5) Kê khai, quyết toán thu, báo cáo sử dụng biên lai phí, lệ phí còn chậmso với quy định; kê khai thiếu sphí lệ phí phải nộp vào NSNN (không kê khai, kê khai chưa đúng tỷ lệ nộpNSNN...); kê khai các khoản thu dịch vụ vào thu phí, lệ phí dẫn đến nộp thiếucác khoản thuế theo quy định; kê khai chưa đúng thuế GTGT đối với doanh thu phíthu từ dịch vụ vệ sinh từ01/01/2014...

Từ tình hình thực hiện và nhng tồn tại qua kết quả kim tra, đviệcchấp hành pháp luật về phí, lệ phí được thực hiện đúng quy định, tiếp tục thựchiện nghiêm Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ vềtăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí,chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Bộ Tài chính đềnghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,y ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương thực hiện cácnội dung sau:

1. Kim tra, rà soát lại việc ban hành chếđộ thu phí, lệ phí và các văn bản hướngdẫn thực hiện chế độ chính sách về phí, lệ phí thuộc thm quyền; đề xuất bãi bỏ hoặc bãi bỏ theo thm quyền các loại phí, lệ phí khôngcòn phù hp hoặc theo yêu cầu, đề nghị của cơquan chức năng nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiệnhành, đồng thời phù hp vớithực tế của từng Bộ, ngành, địa phương.

Đối với các loại phí, lệ phí trong danh mục phí, lệ phí nhànước quy định có phát sinh tại Bộ, ngành, địa phương nhưng chưa ban hành chế độthu hoặc danh mục phí, lệ phí đã có chế độ thu nhưng mức thu không còn phù hp thực tế, đề nghị các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương cần sớm xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành chế độ thu kịp thời,đầy đủ, điều chỉnh mức thu phù hp vớithực tế đảm bảo đúng chế độ quy địnhcủa nhà nước.

2. T chức kiểm tra, kim soát chặt chẽ đối với:

- Việc quản lý thu các khoản phí, lệ phí của các đơn vị thuộc bộ ngành, địaphương bảo đảm thu đúng, thu đủ theo chế độ chính sách phí, lệ phí hiện hành.Ngừng ngay việc thu các khoản phí, lệ phí cao hơn mức quy định hoặc không trongdanh mục phí, lệ phí được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định hiệnhành.

- Việc phân b kinh phí, quảnlý sử dụng, thanh quyết toán từ nguồn thu phí, lệ phí bảo đảm thực hiện chínhsách tiết kiệm, sử dụng đúng nội dung, mục đích từng khoản thu phí, lệ phí theoquy định hiện hành.

3. T chức thanh tra, kiểm tra việc thựchiện pháp luật phí, lệ phí trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương để kịpthời chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm pháp luật về phí, lệ phí.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương giao cơ quan quản lý tài chính trực thuộc tham mưu trong quátrình quản lý thu chi ngân sách cần phải rà soát, thực hiện tốt các việc:

- Lập, quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách phải báo cáo, phản ánh đầy đủ các khoản thu, đơn vị trực thuộc có phát sinh thu phí, lệ phí; dự toán thu cần sát với số phát sinh thực tế.

- Trong quản lý thu phí, lệ phí cần thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật về phí lệ phí, hiện hành. Tránh để xảy ra tìnhtrạng tự đặt ra và thu các khoản gọi là phí, lệ phí không đúng chế độ; đã có quy địnhthu nhưng không thực hiện dẫn đến thất thu; thu caohoặc thấp hơn mức quy định; thu không kịp thờidẫn đến nợ đọng, khó có khả năng thu hồi..vv.

- Hạch toán, kê khai, quyết toán thu nộp, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước đầy đủ, kịp thời đúng quy định. Tránh tình trạngbáo cáo, kê khai thiếu nguồn thu, thiếu số phải nộpngân sách nhà nước, hạch toán, báo cáo các khoảnthu khác vào thu phí, lệ phí không đúng chế độ.

- Việc sử dụng, thanh quyết toán nguồn thu phí, lệ phí bảo đảm thực hiện đúng nội dung, mục đích từng khoản thu phí, lệ phí theo quyđịnh hiện hành. Thực hiện trích lập đủ đ tạo nguồn cải cách tiền lương từnguồn thu phí, lệ phí được để lại chi theo quy định. Hoànthiện hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật có liênquan đ thực hiện quản lý thanh quyết toáncác khoản chi từ nguồn phí, lệ phí được thựchiện minh bạch, tiết kiệm theo đúng chế độ.

Trong quá trình trin khai thực hiện pháp luật về phí, lệ phí, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh kịp thời vềBộ Tài chính đểhướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Cục TCDN, Vụ NSNN, CST, HCSN, TCT;
- Lưu: VT, TTr (TH, P3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Vũ Thị Mai