BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8294/BTC-CST
V/v thủ tục hải quan và chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Tổng công ty Truyền thông đa phươngtiện VTC

Bộ Tài chính nhận được công văn số 433/VTC-VP ngày 5/5/2014của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC hỏi về thủ tục hải quan vàchính sách thuế liên quan đến dự án “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng hệ thốngquản lý thuê bao truyền hình số VTC”. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến nhưsau:

1. Đối với hàng hóa khi nhập khẩu.

a) Về việc khai báo hải quan

Căn cứ quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫnthi hành thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng phải làm thủ tục hảiquan. Trong đó: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm tất cả động sản có mã sốvà tên gọi theo quy định của pháp luật được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; thủtục hải quan bao gồm việc khai và nộp tờ khai hải quan. Theo đó, bo mạch chủtường lửa Crypto, máy chủ cấu hình SST của Công ty là hàng hóa nên khi nhậpkhẩu phải làm thủ tục hải quan theo quy định. Cụ thể, doanh nghiệp thực hiệnkhai hải quan theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu (đối với thủ tục hải quan truyền thống) hoặc Điều 9 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điệntử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (đối với thủ tục hải quanđiện tử E-customs) hoặc Điều 10 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 củaBộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu thương mại (đối với thủ tục hải quan điện tử VNACCS/VCIS).

b) Về những loại thuế liên quan khi nhập khẩu hàng hóa

Căn cứ quy định của pháp luật về thuế hiện hành, đối với cácloại hàng hóa theo nội dung tại công văn của doanh nghiệp khi nhập khẩu phảichịu các loại thuế sau:

b.1) Thuế nhập khẩu

Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày14/6/2005, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới ViệtNam bao gồm: hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông,cảng biển, cảng hàng không, đường sắt liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế và địađiểm làm thủ tục hải quan khác được thành lập theo quyết định của cơ quan nhànước có thẩm quyền là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Căn cứ tính thuế nhập khẩu (đối với các hàng hóa nêutrên của Tổng Công ty) là mặt hàng áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm(%), được căn cứ theo số lượng từng mặt hàng thực tế nhập khẩu ghi trong Tờkhai hải quan, giá tính thuế từng mặt hàng và thuế suất từng mặt hàng. Trongđó:

+ Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu được xác địnhtheo quy định của pháp luật về trị giá hải quan. Việc xác định trị giá hải quanđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành được hướng dẫn tại Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giáhải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày26/02/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số205/2010/TT-BTC Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 29/2014/TT-BTC nêu trên quy định:

“1.2.5.1) Điều kiện để điều chỉnh cộng: Chỉ điều chỉnh cộngkhi có đầy đủ các điều kiện sau:

a) Người mua phải trả phí bản quyền, phí giấy phép cho việcsử dụng, chuyển giao các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa nhập khẩuđang được xác định trị giá tính thuế;

b) Phí bản quyền, phí giấy phép do người mua trả trực tiếphoặc gián tiếp như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa đang được xácđịnh trị giá tính thuế thể hiện trên hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cấpphép hoặc các thỏa thuận khác về chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ;

c) Chưa được tính trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽphải thanh toán của hàng hóa nhập khẩu đang được xác định trị giá tính thuế.”

Theo đó, trường hợp phí bản quyền, phí giấy phép xác địnhđược tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì người khai hải quan tự khai báokhoản phí bản quyền, phí giấy phép tại tiêu thức tương ứng trên tờ khai trịgiá, tự xác định trị giá, tính và nộp thuế theo quy định.

+ Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định cụ thểcho từng mặt hàng, gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suấtthông thường. Trường hợp Tổng Công ty mua hàng từ Mỹ thì áp dụng thuế suất ưuđãi. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành được quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

b.2) Thuế giá trị gia tăng

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì:

- Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêudùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy địnhtại Điều 5 của Luật này (quy định tại Điều 3 Luật thuế GTGT).

- Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sảnxuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và tổ chức, cánhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (quy định tại Điều 4 Luậtthuế GTGT).

- Thuế suất thuế GTGT được quy định tại Điều 8 Luật thuếGTGT.

Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu hiệnhành được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu.

2. Đối với hàng hóa khi đưa vào sử dụng tại doanh nghiệp (saukhi nhập khẩu).

Hàng hóa của Tổng Công ty VTC sau khi nhập khẩu và đã thựchiện đầy đủ nghĩa vụ thuế liên quan đến hàng hóa nhập khẩu và đưa vào sử dụngtại Tổng Công ty VTC thì không phải chịu loại thuế nào. Tuy nhiên, liên quanđến việc sử dụng hàng hóa này, Tổng Công ty VTC có ký Hợp đồng dịch vụ và cấpphép sử dụng SST với Công ty SypherMedia International (SMI), một công ty tạiCalifornia, Mỹ (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) nên Tổng Công tyVTC có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thunhập doanh nghiệp)thay cho Công ty SypherMedia International theo hướngdẫn tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanhtại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng công ty Truyền thông đa phươngtiện VTC được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Tổng cục Thuế;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy