BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8295 TC/TCT
V/v thuế GTGT công trình nhiệt điện Phú Mỹ 1

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Tổng Công ty xây dựng số 1
- Tổng Công ty điện lực Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 460/TCT-TCKT ngày 7/5/2003 của Tổng Công ty xây dựng số 1 về việc thuế GTGT tồn đọng công trình nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 1. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 2313 TC/TCT ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế GTGT đối với 3 dự án điện sử dụng vốn ODA của Nhật Bản, thì trường hợp Tổng Công ty xây dựng số 1 ký hợp đồng với tập đoàn TOA (Nhật Bản) (nhà thầu phụ nước ngoài) thi công công trình Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1 theo giá không có thuế GTGT; khi thanh toán Tổng Công ty xây dựng số 1 đã xuất hoá đơn cho nhà thầu nước ngoài có thuế GTGT nhưng nhà thầu nước ngoài chỉ thanh toán theo giá không có thuế GTGT; Nếu Tổng Công ty xây dựng số 1 thoả thuận với nhà thầu nước ngoài điều chỉnh giá thanh toán có cả thuế giá trị gia tăng thì Tổng Công ty xây dựng số 1 đề nghị nhà thầu lập bảng kê các hoá đơn của Tổng Công ty đã xuất cho nhà thầu phụ nước ngoài theo giá có thuế GTGT để nhà thầu nước ngoài xác nhận và đề nghị Tổng Công ty điện lực Việt Nam thanh toán số tiền thuế GTGT cho Tổng Công ty xây dựng số 1. Tổng Công ty điện lực Việt Nam được tính khấu trừ số thuế GTGT đầu vào đã thanh toán cho các nhà thầu. Tổng Công ty xây dựng số 1 phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT hiện hành.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng Công ty xây dựng số 1, Tổng Công ty điện lực Việt Nam được biết và thực hiện.

TUQ/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Thị Cúc