BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8298/BGDĐT-GDTX
V/v: Hướng dẫn thực hiện phân phối Chương trình GDTX cấp THPT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2009

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng)

Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạođã có Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình Giáo dục thườngxuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông (THPT). Sau khi chương trình được banhành, Bộ đã có công văn số 12989/BGDĐT-GDTX ngày 9/11/2006; công văn số 9019/BGDĐT-GDTX ngày 24/8/2007; công văn số 6508/BGDĐT-GDTX ngày 22/7/2008 hướngdẫn thực hiện chương trình GDTX cấp THPT. Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện chươngtrình, tại một số địa phương vẫn còn những vấn đề tồn tại chưa được giải quyết.

Để khắc phục những tồn tại và tiếp tục thực hiện chủ trươngphân cấp quản lý, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động thực hiện chươngtrình, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng miền và trình độ của người học,đồng thời bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng mà học viên cần đạt được. Từnăm học 2009-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện phân phối chươngtrình GDTX cấp THPT, cụ thể như sau:

1. Nội dung hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình cácmôn học GDTX cấp THPT (kèm theo công văn này) gồm hai phần:

 - Khung phân phối chương trình.

 - Hướng dẫn tổ chức thực hiện.

2. Căn cứ vào khung phân phối chương trình, điều kiện thực tếvề cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và trình độ của học viên, sở giáo dục vàđào tạo hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên (nếu được sở uỷ quyền) xây dựngphân phối chương trình chi tiết cho từng môn học cụ thể.

3. Khung phân phối chương trình chỉ quy định thời lượng tốithiểu cho học lý thuyết, thực hành, ôn tập, luyện tập, kiểm tra đối với từngchương, không quy định thời lượng cụ thể cho từng bài học. Vì vậy, các địaphương khi xây dựng phân phối chương trình chi tiết, có thể giữ nguyên hoặctăng thêm số tuần, số tiết thực học, nhưng tuyệt đối không được cắt giảm. Tuynhiên, việc tăng thời lượng phải bảo đảm thực hiện chương trình đúng tiến độcho từng học kỳ và cả năm học.

4. Để đảm bảo chất lượng dạy học bổ túc THPT, các sở GD&ĐT cần chỉ đạo các trung tâm GDTX bố trí giáo viên, kinh phí để tổ chức phụđạo cho những học viên có học lực yếu, kém; đặc biệt là những học viên học lớp12.

5. Giáo viên dạy chương trình GDTX cấp THPT phải thực hiệnnghiêm túc phân phối chương trình chi tiết của sở GD&ĐT hoặc trung tâmGDTX. Nếu có vấn đề gì bất hợp lý thì phản ánh về sở GD &ĐT để sửa đổi kịpthời.

Nội dung hướng dẫn tại công văn này thay thế công văn số9019/BGDĐT-GDTX ngày 24/8/2007; công văn số 6508/BGDĐT-GDTX ngày 22/7/2008. Bộyêu cầu các sở GD&ĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) chỉ đạo các cơ sở giáodục thực hiện nghiêm túc việc phân phối chương trình. Trong quá trình chỉ đạothực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ (qua Vụ Giáo dục thườngxuyên) để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Thiện Nhõn (để b/cáo);
- Cục KT&KĐCL (để phối hợp);
- Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN