BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 83/BXD-KHTC
V/v thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2008 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án năm 2009

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Các Chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tưXDCB từ nguồn NSNN do Bộ Xây dựng quản lý

Để đảm bảo kế hoạch thực hiện và thanh toán vốn năm 2008được phép kéo dài sang 2009 và phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao năm 2009,Bộ Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồnngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý khẩn trương thực hiện một số việc sauđây:

1. Đối với vốn thuộc kế hoạch năm 2008 được kéo dài sang2009: Các Chủ đầu tư tập trung rà soát lại tất cả các khoản kinh phí của dự ánthuộc kế hoạch vốn năm 2008 chưa thanh toán hết nhưng được phép kéo dài thờigian thực hiện và thanh toán sang năm 2009, khẩn trương hoàn chỉnh thủ tụcthanh toán với kho bạc nhà nước nơi dự án đăng ký chậm nhất trong tháng 6/2009.Quá thời hạn 30/6/2009, số vốn chưa được thanh toán hết thuộc kế hoạch 2008 sẽbị kho bạc nhà nước thu hồi theo quy định. Chủ đầu tư nào để xảy ra tình trạngbị kho bạc nhà nước thu hồi vốn năm 2008 kéo dài phải hoàn toàn chịu tráchnhiệm trước Bộ Xây dựng và sẽ phải tự bổ sung phần kinh phí bị thu hồi.

2. Đối với việc thực hiện kế hoạch năm 2009:

+ Đối với các dự án chuyển tiếp, dự án hoàn thành trong năm2009: Bộ Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độthực hiện và giải ngân vốn đầu tư của các dự án.

+ Đối với các dự án khởi công mới trong năm 2009: các Chủđầu tư cần sớm hoàn tất các thủ tục trong khâu thiết kế bản vẽ thi công, lập dựtoán xây dựng công trình, tổ chức đấu thầu.... chậm nhất trong tháng 5/2009.Đối với các nhà thầu tư vấn chậm tiến độ cần có biện pháp kiên quyết, thậm chíchấm dứt hợp đồng nếu cần thiết, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ thựchiện dự án theo kế hoạch.

3. Để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch ngânsách nhà nước, Bộ Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiện công tác báo cáogiải ngân vốn đầu tư hàng tháng về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính).

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Cao Lại Quang; (để b/c)
- TT Trần Văn Sơn; (để b/c)
- Lưu: VP, KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng