BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu nổ trong hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

Kính gi: Banqun lý dựánchuyên ngành giao thông tỉnh Phú Yên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 206/QLDA ngày17/7/2014 của Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Phú Yên đề nghịhướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu nổ trong hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 206/QLDA thì dự án đangtrong quá trình thương thảo hợp đồng, do đó trường hợp kế hoạch lựa chọn nhàthầu được duyệt quy định hình thức hợp đồng là hợp đồng theo đơn giá cố địnhthì việc điều chỉnh giá hợp đồng phải thực hiện theo quy định tại điểm c khoản2 Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồngtrong hoạt động xây dựng và khoản 3 Điều 5 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xâydựng.

Theo đó, đối với hợp đồng theo đơn giá cố định chỉđược điều chỉnh giá của nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biệnpháp bình ổn giá theo quy định của Luật giá khi có biến động bất thường, ảnhhưởng trực tiếp đến giá hợp đồng và được phép của cấp quyết định đầu tư và cácbên có thỏa thuận trong hợp đồng. Theo quy định của Luật giá thì vật liệu nổkhông nằm trong nhóm danh mục nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng thực hiện bìnhổn giá.

Trường hợp, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt quyđịnh hình thức hợp đồng là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thì việc điều chỉnhgiá hợp đồng thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 36 Nghị định số48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ và điểm c khoản 3 Điều 3 Thông tư số08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010. Theo đó, vật liệu nổ là một trong các loại vậtliệu được điều chỉnh giá khi có biến động nếu các bên có thỏa thuận trong hợpđồng, nhưng việc điều chỉnh không được trái với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh PhúYên căn cứ hướng dẫn trên thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh