BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 83/BXD-QLN
V/v hướng dẫn một số quy định về nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Trả lời văn bản số 448/SXD-QLNTTBĐSngày 23/8/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn một sốnội dung có liên quan đến đối tượng, trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê muavà quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đôthị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng đượcmua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Theo quy định tạikhoản a, Điều 3 của Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xâydựng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 36/2009/TT-BXD ) hướng dẫn việc bán, cho thuê, chothuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đôthị thì đốitượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp bao gồm: "Cán bộ, công chức, viênchức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặttrận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chứcthuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộclực lượng vũ trang nhân dân (kể cả trường hợp đã được nghỉ theo chế độ quyđịnh)". Nhưvậy, đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở nêutrên bao gồm tất cả các đối tượng kể cả trường hợp các đối tượng đóđã được nghỉ theo chế độ quy định.

2. Việc ghi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấychứng nhận) cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Ngày 27/10/2010, Bộ Xây dựng có Côngvăn số 2129/BXD-QLN gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trao đổi để thống nhấthướng dẫn cách ghi trong Giấy chứng nhận cho người có thu nhập thấp. Bộ Tàinguyên và Môi trường có Công văn số 4825/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23/11/2010 thỏathuận thống nhất với Bộ Xây dựng cách ghi trong Giấy chứng nhận cho người cóthu nhập thấp nêu trên, đồng thời Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên vàMôi trường có Công văn số 1560/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 23/11/2010 gửi Sở Tài nguyênvà Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cách ghi trênGiấy chứng nhận khi cấp cho người có thu nhập thấp được mua, thuê mua nhà ở nhưsau:"Không được quyền cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, chuyển nhượngđến ngày..../.../...(ghi ngày, tháng, năm hợp đồng chuyển nhượng đủ 10 năm) trừtrường hợp chuyển nhượng cho Nhà nước hoặc...(ghi chủ đầu tư dự án xây dựng nhàở) hoặc cho đối tượng đã được địa phương xét duyệt được mua, thuê mua nhà ở thunhập thấp".

3. Về việc thực hiện các giao dịchnhà ở thu nhập thấp

Trường hợp đã trả hết tiền mua nhà, nhưngchưa đủ 10 năm kể từ thời điểm ký Hợp đồng mua bán nhà ở thì người mua nhàở thu nhập thấp chỉ được bán nhà ở đó (nếu có nhu cầu) cho Cơ quanquản lý nhà ở của địa phương (Sở Xây dựng) hoặc chủ đầu tư dự án hoặc chođối tượng được mua nhà ở thu nhập thấp (theo giá bán không được vượt quámức giá nhà ở thu nhập thấp cùng loại tại thời điểm bán).

Cũng theo quy định tại điểm c khoản1 Điều 10 của Thông tư số 36/2009/TT-BXD thì các giao dịch nhà ở thu nhập thấp(bán, cho thuê, cho thuê mua) sau thời gian 10 năm kể từ thời điểm kýhợp đồng mua bán nhà sẽ được Bộ Xây dựng hướng dẫn sau.

Trên đây là ý kiếncủa Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau nghiên cứu, tổ chức thực hiện đảmbảo quy định của pháp luật (Có bản sao Công văn số 4825/BTNMT-TCQLĐĐ ngày23/11/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 1560/TCQLĐĐ-CĐKTKngày 23/11/2010 của Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường kèmtheo)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VP, QLN(2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS
Nguyễn Mạnh Hà