BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 83/TCHQ-GSQL
V/v áp mã thuế nhập khẩu ưu đãi của nguyên liệu dược phẩm fish oil

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Quản lý Dược Việt Nam

Tổng cục Hải quan công văn số 8347/QLD-PCDngày 27/12/2007 của Cục Quản lý Dược nêu kiến nghị của Công ty Cổ phầnPYMEPHARCO về việc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh áp mã thuế nguyên liệu dược phẩmFish oil theo mã số 1504.10.90.00 - dầu gan cá có thuế nhập khẩu ưu đãi là 10%và VAT là 15%, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điều 30 Luật Khiếu nại, Tốcáo năm 1998, các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáonăm 2004 và năm 2005; Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/06/2007 của Bộtrưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyếtđơn khiếu nại, tố cáo của các công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính củaBộ Tài chính, đề nghị Cục Quản lý Dược Việt Nam hướng dẫn Công ty cổ phầnPYMEPHARCO liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh để được giải quyếttheo đúng trình tự, thẩm quyền.

Cám ơn sự hợp tác Quý Cục Quản lýDược.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TPHCM;
- Lưu: VT ; GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc