công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 83 TCT/NV7
NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 2003 VỀ VIỆC THUẾ NHÀ ĐẤT ĐỐI VỚI
Xà GIÁP RANH VÀ CÓ CHUNG TRỤC ĐƯỜNG
GIAO THÔNG VỚI THỊ TRẤN

Kính gửi: - Chi cục thuế huyệnĐồng Hỷ

- Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời Công văn số 84CV/CCT ngày 25/11/2002 của Chi cục thuế huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên hỏi vềchính sách thuế nhà đất đối với xã giáp ranh và có chung trục đường giao thôngchính với thị trấn, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điều 1, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnhthuế nhà, đất sửa đổi, bổ sung về mức thuế đất quy định tại Điều 7, Pháp lệnhthuế nhà, đất như sau:

"1. Đối với đất ở, đất xây dựng công trình thuộc thành phố,thị xã, thị trấn, mức thuế đất bằng 3 lần đến 32 lần mức thuế sử dụng đất nôngnghiệp của hạng đất cao nhất trong vùng.

Mức thuế cụ thể phụ thuộc vào vị trí đất của thành phố, thịxã, thị trấn.

2. Đối với đất ở, đất xây dựng công trình thuộc vùng ven đôthị, ven trục đường giao thông chính, mức thuế đất bằng 1,5 đến 2,5 lần mứcthuế sử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất trong vùng.

Mức thuế cụ thể phụ thuộc vào vùng ven của loại đô thị vàtrục giao thông chính".

Theo quy định trên thì mức thu thuế đất ở xã giáp ranh và cóchung trục đường giao thông chính với đô thị bằng 1,5 lần đến 2,5 lần mức thuếsử dụng đất nông nghiệp của hạng đất cao nhất trong vùng. Đối với đất ở đô thịgiáp ranh các xã phải chịu mức thuế nhà đất cao hơn vì người dân ở đây trướcmắt nhìn chung được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng và điều kiện sinh hoạt cũng thuậnlợi hơn người dân ở các xã.

Tổng cục thuế ghi nhận ý kiến của Chi cục thuế huyện Đồng Hỷđể đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi chính sách cho phùhợp. Trước mắt, đề nghị Cục thuế tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Chi cục thuế huyệnĐồng Hỷ thực hiện đúng quy định hiện hành và tiếp tục giải thích, tuyên truyền,phổ biến chính sách thuế nhà, đất trong nhân dân, đặc biệt đối với nhân dân thịtrấn khu vực giáp ranh các xã nông thôn.

Tổng cục thuế thông báo để Chi cục thuế huyện Đồng Hỷ, Cụcthuế tỉnh Thái Nguyên biết và thực hiện.