BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/TT-CLT
V/v chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân 2013-2014 tại các tỉnh phía Bắc

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & Phát triểnnông thôn các tỉnh phía Bắc

Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trungương, tại các tỉnh phía Bắc, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng tiếp tục xảyra vào cuối tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2014. Để sản xuất vụ Đông xuân 2013 - 2014đạt kết quả tốt, Cục Trồng trọt đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn các tỉnh phía Bắc tập trung chỉ đạo các nội dung sau:

1. Đối với sản xuất lúa

a) Với diện tích mạ đã gieo, hướng dẫn để nông dân tập trungche phủ nilon, bơm nước giữ ấm cho mạ; không bón phân đạm vào những ngày trờirét, bón bổ sung phân lân, tro bếp nguội để chống rét cho mạ.

Đối với mạ trà xuân muộn gieo vào xung quanh tiết “Lập Xuân”,lựa chọn nền đất khuất gió, chuẩn bị tốt bùn ao, bùn sông không chua, đất bột,ủ sẵn với lân supe, phân hữu cơ vi sinh, khung làm vòm và nilon che phủ, kiểmtra giống trước khi ngâm ủ để đảm bảo tỷ lệ nảy mầm khi gieo. Phòng trừ rầytrên mạ để hạn chế nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa.

b) Chủ động triển khai việc lấy nước phục vụ gieo cấy vụĐông xuân theo kế hoạch đã được thống nhất của Bộ Nông nghiệp và PTNT (đợt 1 từngày 14/01/2014 đến 18/01/2014; đợt 2 từ ngày 25/01 đến ngày 29/01/2014; đợt 3từ ngày 8/2 đến 16/2/20104); bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra hệ thốngkênh mương, đồng ruộng, quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để rò rỉ, lãng phí.

Khoanh vùng lấy nước để bảo vệ diện tích cây vụ Đông ưa lạnhchưa đến kỳ thu hoạch, tránh tình trạng lấy nước ồ ạt làm ảnh hưởng tới hiệuquả sản xuất vụ đông, nhất là khoai tây.

c) Tuyệt đối không cấy hoặc gieo thẳng khi nhiệt độ trungbình ngày đêm xuống dưới 15oC. Với các địa phương có diện tích lúa đã cấy hoặcgieo thẳng, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, giữ nước đều trên mặt ruộng tránhtình trạng “chiêm chết khô, mùa chết úng”, có biện pháp phòng chống rét cho lúakịp thời.

d) Các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nông dânmở rộng diện tích lúa gieo thẳng bằng các giống ngắn ngày trên diện tích trồnglúa chủ động tưới tiêu. Thời vụ gieo sạ cần tính toán để né tránh rét đậm, réthại nửa đầu tháng 2.

đ) Rà soát phương tiện, tiến độ làm đất, vật tư và phân bón đảmbảo để gieo trồng vụ Đông xuân 2013 - 2014 trong khung thời vụ tốt nhất.

2. Đối với sản xuất rau màu

a) Thu hoạch nhanh, gọn vùng cây vụ Đông để chuẩn bị cấy lúaXuân; hướng dẫn để nông dân bảo vệ, giữ các vùng rau trên chân đất chuyên màu,chân đất cao và thu rải vụ, đồng thời trồng mới kịp thời để tránh hiện tượngkhan hiếm rau xanh sau tết âm lịch.

b) Không gieo trồng các cây màu, lạc, đậu tương khi thờitiết còn rét đậm, rét hại.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo nông dân thựchiện tốt các tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là giải pháp về thời vụ, giống, chuyểnđổi cơ cấu cây trồng để né tránh thiên tai, dịch bệnh và gia tăng giá trị sảnphẩm và hiệu quả sản xuất.

4. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động vàsẵn sàng các phương án phòng, chống rét kịp thời; chuẩn bị đủ nguồn giống lúadự phòng đảm bảo chất lượng để chủ động khắc phục khi cần thiết.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạmtrong sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để phụcvụ tốt sản xuất vụ Đông xuân 2013 - 2014.

Trên đây là một số nhiệm vụ cần triển khai để thực hiện tốtkế hoạch sản xuất lúa vụ Đông xuân 2013- 2014, đề nghị Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn các tỉnh phía Bắc triển khai thực hiện nghiêm túc, theodõi chặt chẽ tình hình và báo cáo kịp thời về Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Phó Cục trưởng PTC (để b/c);
- Tổng cục Thủy lợi (để p/h);
- Cục BVTV (để p/h);
- Báo NNVN (đưa tin);
- Lưu VT, CLT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Xuân Định