TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 830/TCHQ-GSQL
V/v: XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần khuôn mẫu và máy

Trả lời công văn số 08/CV-2006 ngày 20/02/2006 của Quý Công ty về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chỗ đã được quy định tại Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và điểm II, mục 2, phần B, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Theo đó, nếu hàng hóa của Công ty đáp ứng được các quy định về xuất, nhập khẩu tại chỗ nêu tại các văn bản dẫn trên thì thủ tục hải quan đối với hàng hóa đó thực hiện theo hình thức xuất, nhập khẩu tại chỗ.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hà Nội;
- Cục HQ Đà Nẵng;
- Lưu: VT, GSQL (2bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An