TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 830/TCT-PCCS
V/v: Xử lý tổn thất hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 31/CT-AC ngày 17/01/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Phước về việc xử lý tổn thất hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 3 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp bị mất cắp hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản mà có xác nhận của cơ quan Công an thì Cục thuế xem xét không xử phạt vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ mà có.

2/ Tổng cục Thuế đã có công văn số 10375/TCT-PCCS ngày 18/8/2005 về việc thu hồi toàn bộ hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản còn tồn tại các đơn vị. Vì vậy đề nghị Cục thuế tiến hành thu hồi số hóa đơn thu mua hàng còn tồn nêu trên theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương