VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 830/VPCP-CN V/v nghiên cứu phản ánh của Báo Dân Việt về đề xuất làm sân bay tại Ninh Bình

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, trang tin điện tử báo Dân Việt (Báo điện tử của Trung ương hội Nông dân Việt Nam) có bài đăng "Đề xuất làm sân bay Ninh Bình chỉ là chiêu thức vẽ quy hoạch "thổi" giá đất phục vụ nhóm lợi ích?". Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
- Báo Dân Việt (13 đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng