VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 830/VPCP-KTTH
V/v báo cáo và dự báo tình hình kinh tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự báo tình hình kinh tế thế giới vàtrong nước để báo cáo tại phiên họp thường kỳ hàng tháng của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tưbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng