VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8304/VPCP-KTTH
V/v xử lý vướng mắc về lệ phí trước bạ đối với nhà đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14713/BTC-TCTngày 01 tháng 11 năm 2010 về việc xử lý vướng mắc về lệ phí trước bạ đối vớinhà đất, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý vềnguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện cụ thể, đồng thời sớm trình Chính phủ sửa đổi, bổ sungchính sách thu lệ phí trước bạ hiện hành cho phù hợp, nhằm tháo gỡ những vướngmắc phát sinh trong thực tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, Các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.16.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng