VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 8305/VPCP-KTTH
V/v thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, khí tài nhập khẩu đầu tư từ nguồn kinh phí ngân sách địa phương

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 16099/BTC-TCHQngày 13 tháng 11 năm 2009 về việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đốivới thiết bị, khí tài nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng đầu tư từ nguồnngân sách địa phương, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn SinhHùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chínhphối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn, xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng