BỘ TÀI CHÍNH
-------
V/v: Trả lời vướng mắc của hải quan Bình Dương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương
Trả lời công văn số 1365/HQBD-VP ngày 6/6/2014 của Cục Hải quan Bình Dương về việc hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại làm thủ tục xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến về các kiến nghị của đơn vị như sau:
1. Về việc kiến nghị được hiểu thống nhất quy định tại điểm c khoản 2 công văn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 "thời gian gia hạn nộp hồ sơ thanh khoản 90 ngày kể từ ngày đến thời hạn thanh khoản" được tính từ ngày cơ quan hải quan hỗ trợ doanh nghiệp sao lục đủ hồ sơ bị cháy, thất lạc:
+ Đối với trường hợp doanh nghiệp bị cháy, thất lạc hồ sơ, tài liệu liên quan đến hồ sơ thanh khoản: Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.
+ Đối với các trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại, tổn thất về tài sản, hàng hóa nhưng không bị cháy, thất lạc hồ sơ, tài liệu liên quan đến hồ sơ thanh khoản: Đề nghị Cục Hải quan Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo điểm c khoản 2 công văn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính.
2. Về kiến nghị áp dụng cho cả phần vượt số lượng, trị giá để phục vụ sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, linh kiện mà hàng hóa này hiện đại và công nghệ tiên tiến hơn:
Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị thay thế khôi phục vụ sản xuất, đề nghị Cục Hải quan Bình Dương thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 3758/VPCP-KTTH ngày 26/5/2014 của Văn Phòng Chính phủ, điểm 1 công văn số 7175/BTC-CST ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, không khống chế về trị giá máy móc, nhưng máy móc thiết bị nhập khẩu để sửa chữa, thay thế phải có số lượng, công suất, chủng loại phù hợp với số máy móc, thiết bị thiệt hại và phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp đã được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Về kiến nghị áp dụng chính sách ân hạn thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp bị cháy, tổn thất nặng:
Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan Bình Dương để nghiên cứu kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

4. Về đề nghị không áp dụng biện pháp phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xử lý chậm nộp theo các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Chính Phủ, Bộ Tài chính:
- Về xử phạt vi phạm hành chính:
+ Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 1 Điều 5 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng.
+ Khoản 14 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định "sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép".
Ngày 06/6/2014, Tổng cục đã có công văn số 6696/TCHQ-PC gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, xem xét không xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm phát sinh do hồ sơ hải quan, hàng hóa lưu giữ tại doanh nghiệp bị cháy, đề nghị Cục Hải quan Bình Dương nghiên cứu quy định nêu trên và văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để thực hiện; nếu tiếp tục phát sinh vướng mắc có báo cáo về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn xử lý kịp thời.
- Về chậm nộp thuế:
Theo quy định tại điểm a khoản 2 công văn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính thì toàn bộ số thuế của các doanh nghiệp bị thiệt hại phát sinh đến thời điểm 30/4/2014 chưa nộp ngân sách của doanh nghiệp liên quan đến cơ sở bị thiệt hại (không quá giá trị thiệt hại) được gia hạn là 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Trong thời gian gia hạnkhông tính tiền chậm nộp thuế đối với số tiền thuế được gia hạn
Như vậy đã có quy định không tính tiền chậm nộp thuế đối với toàn bộ số thuế của các doanh nghiệp bị thiệt hại phát sinh đến thời điểm 30/4/2014 chưa nộp ngân sách của doanh nghiệp (bao gồm số nợ thuế của các loại hình KD, SXXK,...). Do vậy trường hợp Cục HQ Bình Dương phát sinh vướng mắc khác, đề nghị có báo cáo cụ thể sự việc về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn thực hiện.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?