BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8306/TCHQ-TXNK
V/v trao đổi ý kiến về mặt hàng cao su

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Bộ Công thương Việt Nam.
(54 Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Về việc phân loại mặt hàng cao sutổng hợp SBR 1502 cao su styrene- butadien nipol SBR 9540, cao suAcrylonitrile-butadiene, Tổng cục Hải quan xin có ý kiến trao đổi với Bộ Côngthương như sau:

1. Mặt hàng cao su tổng hợp SBR1502

Theo tài liệu kỹ thuật của nhà cungcấp thì thành phần của mặt hàng cao su tổng hợp SBR 1502 gồm styrene-butadiencopolyme: 92-95%, hàm lượng rosin và axit hữu cơ: 3-5%.

Kết quả phân tích của Trung tâm phântích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh)thì thành phần gồm cao su styrene- butadien: 95% và hàm lượng rosin tính theoaxit abietic: 5%.

Tham khảo tài liệu trên internet thìSBR 1502 là cao su styrene-butadien có pha trộn gần 5% rosin và axit hữu cơ,công dụng của axit là chất nhũ hóa (emulsifier).

Theo tài liệu chuyên ngành tự tracứu (Sách "Biến đổi hóa học cao su thiên nhiên và ứng dụng" - Nhàxuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ) thì axit béo hữu cơ (trong trường hợpnày là axit đi từ rosin hay nhựa cây) đóng vai trò chất hóa dẻo trong cao su.

Như vậy, tài liệu công bố trêninternet của nhà sản xuất và tài liệu chuyên ngành chưa thống nhất về công dụngcủa rosin thêm vào trong cao su tổng hợp SBR 1502.

Đề nghị Bộ Công Thương Việt Nam chobiết công dụng của thành phần rosin thêm vào trong cao su tổng hợp SBR 1502 cóphải là chất nhũ hóa hay chất hóa dẻo.

2. Mặt hàng cao su styrene-butadien nipol SBR 9540

Theo tài liệu kỹ thuật của nhà cung cấp thì thànhphần cao su styrene- butadien nipol SBR 9540 gồm cao su styrene-butadiencopolyme: 72-78%, aromatic petroleum: 22-28%.

Kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loạihàng hóa xuất nhập khẩu (Chi nhánh tại thành phố Hải Phòng) thì thành phần caosu styrene- butadien nipol SBR 9540 gồm cao su styrene-butadien >70% và dầukhoáng (mineral oil)> 20%.

Do không xác định được dầu "aromatic petroleumoil" thêm vào là dầu hóa dẻo hay dầu trương nở nên Tổng cục Hải quan đềnghị Bộ Công Thương cho biết thành phần aromatic petroleum thêm vào trong caosu styrene-butadien nipol SBR 9540 có phải là dầu hóa dẻo hay dầu trương nở.

3. Mặt hàng cao suAcrylonitrile-butadiene

Mặt hàng cao su có kết quả phân tíchlà cao su Acrylonitrile-butadiene có phối trộn axit béo biến tính, dạng nguyênsinh, ở dạng bột.

Đề nghị Bộ Công Thương cho biết vaitrò của axit béo biến tính trong cao su Acrylonitri le-butadiene là chất nhũhóa, chất hóa dẻo hay chất kích hoạt và axit đi từ rosin có phải là axit béohữu cơ hay không.

ý kiến xin gửi về Cục Thuế xuất nhậpkhẩu (Tổng cục Hải quan trước ngày 15/7/2014 và gửi file điện từ trước qua hộpthư: [email protected]

Địa chỉ: Lô E3 - Đường Dương ĐìnhNghệ, Phường Yên Hòa, Quận Câu Giấy, Hà Nội.

Trân trọng./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái