VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8306/VPCP-KTTH
V/v xử lý thuế đối với xe chuyên dùng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 16028/BTC-TCHQngày 12 tháng 11 năm 2009 về việc xử lý ghi thu, ghi chi thuế tiêu thụ đặcbiệt, thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu, thay mặt Thủtướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị của Bộ Tàichính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, địa phươngliên quan xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, Các PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: Văn Thư, KTTH (3b). S.20.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng