BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8307/BGDĐT-TCCB
Về việc báo cáo kết quả chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 08 tháng 5 năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông tưsố 11/2009/TT-BGDĐT quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầmnon, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tưthục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơsở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thôngcông lập. Nhằm tổng kết, đánh giá công tác chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục,Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo một số nộidung cơ bản sau:

1. Kết quả chuyển đổi đối với từng loại hình cơ sở giáo dụcmầm non, phổ thông trên địa bàn (theo mẫu 1và mẫu 2 đính kèm).

2. Tình hình sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, viênchức trong biên chế nhà nước và ngoài biên chế nhà nước ở các cơ sở giáo dục mầmnon, phổ thông thuộc diện chuyển đổi.

3. Những thuận lợi khó khăn và kiến nghị, đề xuất.

Báo cáo của các sở gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổchức cán bộ) và qua thư điện tử: [email protected] trước ngày 25 tháng 12 năm2011.

Đề nghị các sở báo cáo đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:
- Nh­ư trên;
- Bộ trư­ởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo)
- UBND tỉnh (để phối hợp);
- L­ưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vui

Mẫu 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞGIÁO DỤC MẦM NON

(kèm theo công văn số 8307/BGDĐT-TCCB ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo)

Loại hình cơ sở giáo dục mầm non và kết quả chuyển đổi

Bán công sang tư thục

Bán công sang dân lập

Bán công sang công lập

Ghi chú

Tổng số

Kết quả

Tổng số

Kết quả

Tổng số

Kết quả

……..ngày tháng 12 năm 2011

GIÁM ĐỐC SỞ

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞGIÁO DỤC PHỔ THÔNG

(kèm theo công văn số 8307/BGDĐT-TCCB ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Loại hình cơ sở giáo dục phổ thông và kết quả chuyển đổi

Tiểu học

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Ghi chú

Bán công, dân lập sang tư thục

Bán công sang công lập

Bán công, dân lập sang tư thục

Bán công sang công lập

Bán công, dân lập sang tư thục

Bán công sang công lập

Tổng số

Kết quả

Tổng số

Kết quả

Tổng số

Kết quả

Tổng số

Kết quả

Tổng số

Kết quả

Tổng số

Kết quả

……..ngày tháng 12 năm 2011

GIÁM ĐỐC SỞ

(ký tên, đóng dấu)