VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8307/VPCP-KTTH
V/v xử lý hàng gửi kho ngoại quan quá thời hạn quy định do nguyên nhân khách quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 16027/BTC-TCHQ ngày 12 tháng 11 năm 2009 về việc xử lý hàng gửi khongoại quan quá thời hạn quy định do nguyên nhân khách quan, thay mặt Thủ tướngChính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với đề nghị Bộ Tài chính tạicông văn trên và giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Tài chính biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, Vụ: TH;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.11.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng