BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 831/TCHQ-KTTT
V/v Miễn thuế hàng đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
(45 X1 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, thị xã Sađéc, tỉnh Đồng Tháp)

Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 10/BC ngày 06/2/2009Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi về việc đề nghị xin hoàn thuế đối với lôhàng bánh phồng tôm đã xuất khẩu nhưng bị trả lại và không phải nộp thuế nhậpkhẩu lô hàng nêu trên; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 7.1, mục I, phần E, thông tư 59/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính thì hàng hoá đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trởlại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhậpkhẩu với điều kiện sau:

- Hàng hoá được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạntối đa 365 ngày kể từ ngày thực tế xuất khẩu.

- Hàng hoá chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữahoặc sử dụng ở nước ngoài.

- Hàng hoá nhập khẩu trở lại Việt Nam phải làm thủ tục hảiquan tại nơi đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá đó.

Do đó, trường hợp của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi nếuđáp ứng đủ các điều kiện trên thì được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và khôngphải nộp thuế nhập khẩu đối với lô hàng bị trả lại. Đề nghị Công ty liên hệ vớiCục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng để được giải quyết cụthể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Thực phẩmBích Chi biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông