TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 831/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với doanh nghiệp khu công nghiệp chuyển sang doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH SEORIM
Lô D14, Kcn Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Trả lời công văn đề ngày 29/11/2005 của Công ty TNHH SEORIM về việc hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp khu công nghiệp chuyển sang doanh nghiệp chế xuất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 1 Mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, bán cho doanh nghiệp khu chế xuất. Cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng phải đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định tại khoản d điểm 1 mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH SEORIM được thành lập theo loại hình doanh nghiệp khu công nghiệp theo Giấy phép đầu tư số 397/GP-KCN-ĐN ngày 21/6/2005 sau đó chuyển sang loại hình doanh nghiệp khu chế xuất thì trong thời gian chưa chuyển sang loại hình doanh nghiệp chế xuất, Công ty vẫn thực hiện nộp thuế GTGT theo quy định như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác. Việc hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản d, điểm 1 mục III phần B Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên chỉ áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh cung cấp/xuất hàng hóa vào khu chế xuất.

2. Về vấn đề vướng mắc của Công ty TNHH SEORIM liên quan đến cơ quan hải quan chưa triển khai Quyết định của Ban quản lý khu chế xuất về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khu công nghiệp sang doanh nghiệp khu chế xuất đề nghị Công ty có kiến nghị với Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH SEORIM được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương