THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: thu hồi đất thực hiện Dự án
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (công văn số 10/UBND-NN .TN ngày 07 tháng 4 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1150/BNN-KH ngày 27 tháng 4 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1556/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 5 năm 2011 và số 1412/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29 tháng 4 năm 2011) về việc thu hồi đất để xây dựng công viên Nguyễn Văn Cừ và đường giao thông từ TL277 vào khu lưu niệm Nguyễn Văn Cừ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện thu hồi 24,5 ha đất tại thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư xây dựng công viên Nguyễn Văn Cừ và đường giao thông từ TL277 vào khu lưu niệm Nguyễn Văn Cừ.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định việc thu hồi diện tích đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TNMT, NN&PTNT,
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.14
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải