VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 8313/VPCP-KTN
V/v mỏ nguyên liệu đá vôi, đất sét cho Dự án xi măng Liên Khê

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Xét đề nghị của Công ty cổ phần xi măng Bạch Đằng tại côngvăn số 08/TT-XMBĐ ngày 6 tháng 10 năm 2009 về việc cấp mỏ nguyên liệu đá vôi,đất sét cho dự án nhà máy xi măng Liên Khê, thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải giao Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố HảiPhòng và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần ximăng Bạch Đằng theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố HảiPhòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: QP, TN&MT, VHTT&DL;
- Công ty CPXM Bạch Đằng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý