BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 832/BGDĐT-HTQT
V/v Lựa chọn trường cao đẳng sư phạm, mầm non và trung học nhận đàn piano kỹ thuật số HQ tặng

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiếp theo việc tài trợ 3.000 chiếc đàn piano kỹ thuật số vàotháng 9/2009, ngày 14/1/2010, Công ty Booyoung, Hàn Quốc ký Bản ghi nhớ với BộGiáo dục và Đào tạo về việc tài trợ 7.000 chiếc piano kỹ thuật số cho cáctrường của Việt Nam nhằm phục vụ công tác học tập, nâng tổng số đàn tài trợ lên10.000 chiếc.

Để có căn cứ lựa chọn các cơ sở đủ điều kiện nhận đàn vàviệc sử dụng đàn đạt hiệu quả cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Quý Sở báocáo số lượng giáo viên dạy nhạc có thể sử dụng và dạy được đàn piano kỹ thuậtsố tại các trường cao đẳng sư phạm, mầm non, trung học cơ sở và trung học phổthông thuộc Quý Sở quản lý; trình độ của giáo viên; cơ sở vật chất để bố trí vàbảo quản đàn theo mẫu sau:

Số lượng trường cao đẳng sư phạm/mầm non/trung học cơsở/trung học phổ thông, số lượng giáo viên âm nhạc ở mỗi bậc học (Đề nghị lậpthành 4 bảng riêng biệt cho mỗi loại trường)

TT

Họ và tên giáo viên dạy được đàn piano KTS

Trình độ được đào tạo về âm nhạc

Tên trường

Phòng Giáo dục

Số phòng dạy học/hoạt động âm nhạc

Số học sinh

Báo cáo đề nghị gửi về Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục vàĐào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 5/3/2010.

Xin trân thành cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ GDMN, GDTH, GDTrH (để biết và phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển