BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 832/BNN-KTHT
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 17/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên

Thủ tướng Chính phủ đã ban hànhQuyết định số 570/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2012 phê duyệt "Quy hoạch bốtrí ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung giai đoạn 2012 - 2017".Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 2382/BNN-KTHT ngày 02tháng 8 năm 2012 tạm thời hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nộidung của Quyết định này.

Tuy nhiên, đến nay việc triển khaicủa các địa phương còn chậm, nhất là công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dựán di dân tập trung và xen ghép đến thôn (bản) sát biên giới. Nhiều tỉnh chưacó dự án được phê duyệt để làm căn cứ bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 vàcác năm tiếp theo, đặc biệt là kế hoạch năm 2014.

Để thực hiện tốt mục tiêu của quyhoạch theo tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo khẩn trương thựchiện các việc sau:

1. Từ nay đến tháng 5/2013 hoànthành việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án di dân tập trung và xen ghép đếnthôn (bản) sát biên giới theo quy định chung hiện hành và danh mục trong báocáo rà soát quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trước hết tập trungtừ 1 đến 3 dự án ở khu vực còn trống dân, có vị trí quan trọng về quốc phòng anninh để đầu tư đồng bộ, hoàn thành cơ sở hạ tầng thiết yếu phù hợp quy hoạchxây dựng nông thôn mới, nhanh chóng đưa dân đến sinh sống ổn định lâu dài. Đồngthời gửi Quyết định phê duyệt dự án về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi, bố trí nguồn vốnngân sách Trung ương hỗ trợ theo danh mục riêng trong kế hoạch hàng năm.

2. Xây dựng kế hoạch vốn hỗ trợ cómục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2014 để thực hiện các dự án bố trí ổn địnhdân cư tại xã biên giới gửi các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính tổng hợp trong tháng 6 năm 2013 trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt. Nội dung kế hoạch của địa phương cần thể hiện:

a) Đánh giá tình hình thực hiện kếhoạch bố trí ổn định dân cư xã biên giới năm 2012 - 2013, nêu rõ những khókhăn, tồn tại cần giải quyết.

b) Dự kiến kế hoạch năm 2014 gồm:

- Danh mục dự án đầu tư di dân tậptrung và xen ghép đến thôn (bản) sát biên giới, trong đó nêu đầy đủ về: tên dựán; số Quyết định, ngày, tháng, năm phê duyệt; tổng vốn được duyệt phân ra ngânsách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn lồng ghép các chương trình, dự ánkhác; đã bố trí vốn đầu tư đến hết năm 2012 - 2013; dự kiến bố trí vốn đầu tưnăm 2014.

- Khối lượng và vốn đầu tư các hạngmục thuộc dự án bố trí dân cư năm 2014 gồm: khai hoang, rà phá bom mìn, giaothông, thủy lợi, trường lớp học …

- Tổng số hộ, số khẩu bố trí ổnđịnh

- Tổng mức vốn đề nghị ngân sáchTrung ương hỗ trợ.

3. Ngoài nguồn vốn ngân sách Trungương hỗ trợ, các tỉnh bố trí kế hoạch lồng ghép thêm nguồn vốn của các chươngtrình, dự án khác đặc biệt là vốn hỗ trợ phát triển sản xuất để phát triển đồngbộ kinh tế xã hội điểm dân cư mới ở sát biên giới phù hợp với quy hoạch xâydựng nông thôn mới.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnhquan tâm chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Sở NN&PTNT các tỉnh trên;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng