BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 832/BTNMT-VP
V/v kế hoạch tổ chức Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2010

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quy chế tổ chức và vận hànhHệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theoQuyết định số 2679/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2008 và Chỉ thị số 03/CT-BTNMTngày 25 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăngcường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vàứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của ngành tàinguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chứcgiao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương,chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường đến với nhân dân và doanhnghiệp trên cả nước; giải đáp những vấn đề bức xúc của người dân trong nhậnthức và thi hành pháp luật về trách nhiệm và môi trường;

- Tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dânvà doanh nghiệp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế để điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống chínhsách, pháp luật.

II. YÊU CẦU CHUNG

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộcBộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệtvà tổ chức thực hiện tốt các nội dung hai văn bản nêu trên; khuyến khích cácTổng cục, Cục tự tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp vềcác lĩnh vực mình phụ trách.

2. Ngoài 02 đợt tổ chức giao lưu trựctuyến do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, đề nghị các Sở Tài nguyên và Môitrường chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức ít nhất 02 đợt giao lưu trực tuyến,với các yêu cầu sau:

a) Về thời gian: trước các kỳ họp hộiđồng nhân dân cấp tỉnh.

b) Về nội dung: Tập trung vào các vấnđề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, đốivới những vấn đề liên ngành, liên tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổchức giao lưu chủ động mời các Sở, ban, ngành hoặc các Sở Tài nguyên và Môi trườngtỉnh, thành phố có liên quan cùng tham gia phối hợp giao lưu trực tuyến.

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU TRỰCTUYẾN DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHỦ TRÌ

III.1. Nội dung

Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trườngsẽ trao đổi thông tin trực tiếp với nhân dân và doanh nghiệp qua hệ thống giaolưu trực tuyến trên mạng Internet về các nội dung liên quan đến lĩnh vực quảnlý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Trong đó, Bộ tham gia với vai trò chỉđạo và trả lời những câu hỏi liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật về tàinguyên và môi trường trên hệ thống giao lưu trực tuyến chung của Bộ (theo địachỉ gltt.monre.gov.vn), các Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động thôngbáo và trả lời câu hỏi theo thẩm quyền quản lý qua Trang giao lưu trực tuyếncủa địa phương mình (theo địa chỉ têntỉnh.monre.gov.vn).

III.2. Kế hoạch triển khai

Đợt 1. Tổ chức vào Tuần thứ 3của tháng 4 năm 2010; tiếp nhận câu hỏi trước ngày giao lưu trực tuyến 07 ngày.

Đợt 2. Tổ chức vào Tuần thứ 2của tháng 11 năm 2010; tiếp nhận câu hỏi trước ngày giao lưu trực tuyến 07 ngày.

- Chủ đề giao lưu: Các lĩnh vực quảnlý nhà nước về tài nguyên và môi trường (có thể điều chỉnh nội dung giao lưutheo chủ đề trước khi chính thức thông báo thời gian tổ chức mỗi đợt giao lưu).

- Thành phần tham gia và chuẩn bị nộidung: các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường của 63 tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương.

Địa chỉ (đối với các đơn vị trựcthuộc Bộ): Hội trường tầng 4, Nhà C, 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

III.3. Phân công thực hiện

Để các buổi giao lưu trực tuyến đạtkết quả, Bộ chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sau đây:

a) Văn phòng Bộ: trước mỗi đợt giaolưu chịu trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết, thông báo và hỗ trợ các đơn vị trựcthuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo chỉ đạo; xây dựng chươngtrình, kịch bản chi tiết, chuẩn bị cơ sở hạ tầng bao gồm: hội trường, thiết bịtin học, đường truyền, phần mềm, hậu cần; tổ chức hướng dẫn thực hiện.

b) Vụ thi đua –Khen thưởng: phối hợpvới Báo Tài nguyên và môi trường thông báo cho nhân dân và doanh nghiệp qua cácphương tiện thông tin đại chúng trước tối thiểu 05 ngày kể từ ngày bắt đầu tiếpnhận câu hỏi.

c) Căn cứ vào kế hoạch và chủ đề cụthể mỗi đợt giao lưu, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố có trách nhiệmchuẩn bị về cơ sở hạ tầng, nhân lực và lập kế hoạch tổ chức giao lưu trực tuyếntrên địa bàn quản lý, tiếp nhận và trả lời các câu hỏi.

d) Trong thời hạn tối thiểu 05 ngàylàm việc kể từ ngày tổ chức giao lưu các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môitrường, các Sở Tài nguyên và Môi trường phải trả lời hết các câu hỏi của nhân dânvà doanh nghiệp; sau tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức giao lưu, gửibáo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Văn phòng Bộ) bằng văn bản và qua địa chỉemail: [email protected]

Trong quá trình triển khai, nếu có khókhăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị nghiệp liên hệ với Trung tâm tin học, Vănphòng Bộ qua các số điện thoại: 04.37732732, 04.37734945, 04.37734946, E.mail:[email protected] để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên;
- Lưu: VT, VP. Th (80)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức