TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 832/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 1901/HQLS-GSQLngày 29/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nêu vướng mắc liên quan đến việcxác minh C/O mẫu E có số tham chiếu là E133800044320002 do Trung Quốc cấp ngày20/6/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O mẫu E dẫn trên, Tổngcục Hải quan cần tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của TrungQuốc và thông báo khi có kết quả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha