BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 832/TCT-DNNCN
V/v: chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Ông Trần Bá Tùng
(101/88 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được đơn thư của Ông Trần Bá Tùng ngày 3/3/2021 đề nghị giải đáp vướng mắc về việc xác định người phụ thuộc đủ điều kiện được tính giảm trừ gia cảnh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp dì ruột và cậu ruột của Ông Trn Bá Tùng không có chồng/ vợ, không có con cái và không còn bố mẹ thì dì ruột và cậu ruột của Ông Trần Bá Tùng được xác định là cá nhân không nơi nương tựa. Theo đó, trường hợp dì ruột và cậu ruột mà Ông Trần Bá Tùng đang trực tiếp nuôi dưỡng là cá nhân không nơi nương tựa và đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì dì ruột và cậu ruột của Ông Trần Bá Tùng đủ điều kiện được xác định là người phụ thuộc đtính giảm trừ gia cảnh. Việc xác minh các điều kiện quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên đối với dì ruột và cậu ruột của NNT, đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương xử lý theo từng hồ sơ cụ thể.

Đnghị Ông Trần Bá Tùng liên hệ với Cục thuế tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn cụ thể. Tổng cục Thuế thông báo để Ông Trần Bá Tùng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
-
Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
Nguyễn Thị Lan Anh