TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 832/TCT-TNCN
V/v: Thủ tục quyết toán và thoái trả thuế TNCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Địa chỉ: Số 463 Lê Lợi, Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Trả lời văn thư đề ngày 16/02/2006 của Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, làm việc cho tổ chức Plan-Văn phòng vùng dự án Bắc Giang về việc thủ tục kê khai quyết toán thuế và thoái trả thuế thu nhập cá nhân năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 4, Điểm 5, Mục III Thông tư 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; Quyết định số 1640/ QĐ-TCT ngày 27/12/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy định quyết toán thuế thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (Thuế TNCN) và công văn số 560/tct-TNCN ngày 14/02/2006 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế TNCN năm 2005 thì: Trường hợp Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, trong năm 2005 có thu nhập từ hai nơi trở lên và hiện đang làm việc cho tổ chức Plan tại tỉnh Bắc Giang, đã được Cục thuế tỉnh Bắc Giang cấp mã số thuế cá nhân thì việc quyết toán va thoái trả thuế thu nhập cá nhân (nếu có) năm 2005 của Bà thực hiện tại Cục thuế tỉnh Bắc Giang. Đề nghị Bà liên hệ trực tiếp với Cục thuế tỉnh Bắc Giang để được hướng dẫn và xem xét giải quyết cụ thể theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến nêu trên để Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương