VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8320/VPCP-QHQT
V/v triển khai kết quả HNCC Mê Công-Nhật Bản lần thứ nhất tại Tokyo

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Xét báo cáo của Bộ Ngoại giao (vănbản số 1596-BC/BNG-THKT-m ngày 11 tháng 11 năm 2009) về việc Thủ tướng Chínhphủ tham dự Hội nghị Cấp cao Mê Công-Nhật Bản lần thứ nhất tại Tokyo, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Ngoại giao:

a) Sao gửi bản Tuyên bố chung Tokyovà Kế hoạch Hành động 63 điểm đến các Bộ, ngành và đơn vị liên quan để nghiêncứu, đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ Mê Công – Nhật Bản đã được nêu trong cácvăn kiện trên.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan chuẩn bị cho các cuộc họp Mê Công – Nhật Bản do Việt Nam đăngcai tổ chức trong năm 2010. Bộ Tài chính bố trí kinh phí cho các cuộc họp nêutrên.

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan sớm nghiên cứu chuẩn bị cuộc họp lần 3 của Ủy ban Hợp tác Việt– Nhật.

d) Trao đổi với phía Nhật Bản vềviệc mời Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam trong năm 2010.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tranh thủ sử dụngviện trợ phát triển chính thức 500 tỷ yên Nhật Bản đã cam kết cho các nước MêCông.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trườngchủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan xây dựng “Dự ánquản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước sông Mê Công” và đẩy mạnh vậnđộng Nhật Bản hỗ trợ dự án này.

4. Giao Bộ Lao động – Thương binhvà Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan xâydựng dự án “Trung tâm đào tạo và dạy nghề Mêkông-Nhật Bản” và đẩy mạnh vận độngNhật Bản hỗ trợ dự án này.

5. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục vàĐào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Tổng Công ty: Đường sắt Việt Nam,Hàng không Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu khả năng hợp tác với Nhật Bản trong cácdự án, chương trình hợp tác và đề xuất của phía Nhật Bản liên quan đến Bộ,ngành và đơn vị được nêu tại các tiếp xúc song phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Các Vụ: KTN, KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc