VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8321/VPCP-ĐMDN
V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (tờ trìnhsố 3180/TTr-BNV ngày 29 tháng 9 năm 2009) về việc kiện toàn chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanhnghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với BanChỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất biệnpháp cần thiết để thật sự nâng cao năng lực và hiệu quả của Ban Chỉ đạo Đổi mớivà Phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ tới, trình Thủ tướng Chính phủ trongtháng 12 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộNội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Thành viên Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, TCCV, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn