VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8323/VPCP-ĐMDN
V/v Đề án thành lập Tập đoàn Công nghiệp xi măng Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam

Xét đề nghị của Tổng công ty Côngnghiệp xi măng Việt Nam tại Tờ trình số 1647/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2009về việc phê duyệt Đề án thành lập Tập đoàn Công nghiệp xi măng Việt Nam, PhóThủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Tổng công ty Công nghiệp xi măngViệt Nam tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động theo hình thức công ty mẹ -công ty con như Phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc xây dựngĐề án thành lập Tập đoàn Công nghiệp xi măng Việt Nam Thủ tướng Chính phủ sẽchỉ đạo sau khi tổng kết việc thí điểm thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổngcông ty Công nghiệp xi măng Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn