TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8325/CT-TTHT
V/v: giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2012

Kính gửi : Chi Cục thuế Quận Bình Tân

Trả lời công văn số 4740/CCT- TTHT ngày 15/10/2012 của ChiCục thuế về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011, Cụcthuế TP có ý kiến như sau :

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăncho doanh nghiệp và cá nhân :

“Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra pháthiện số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ giảm thuế theo quy định tại Điều1, Thông tư này lớn hơn so với số thuế đơn vị tự kê khai (kể cả trường hợpdoanh nghiệp thuộc đối tượng được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy địnhtại Thông tư này nhưng chưa kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm)thì doanh nghiệp được hưởng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định đốivới số thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm. Tùy theo mức độ vi phạm của doanhnghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt viphạm pháp luật về thuế theo quy định.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộcđối tượng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2011 theo quy định tạiThông tư số 154/2011/TT-BTC nhưng chưa thực hiện kê khai số thuế thu nhập doanhnghiệp được giảm (bao gồm cả kê khai bổ sung), cơ quan thuế qua thanh tra, kiểmtra phát hiện số thuế TNDN tăng thêm so với kê khai thì số thuế TNDN tăng thêm vẫnđược giảm 30% theo quy định nêu trên.

Cục Thuế trả lời để Chi Cục thuế biết và thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng pháp chế;
- Web Cục Thuế;
- Lưu: TTHT
2390-1613212 KhanhAT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga