BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8325/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế ắc quy NK

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Công ty GS Battery Việt Nam Co.,LTD;
(Đ/c: Số 18 Phố 3, Khu Công nghiệp Vietnam-Singapore, Tòa nhà Thuan An, tỉnh Bình Dương)
-
Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam.
(Đ/c: 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 24- 14/GS-HCNS ngày 04/6/2014 củaCông ty GS Battery Việt Nam Co.,LTD và số 405/PA-TT ngày 05/6/2014 của Công tyCP Pin Ắc quy Miền Nam về phản ánh của báo điện tử VOV ngày 27/5/2014 tìnhtrạng gian lận thương mại mặt hàng ắc quy nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Về vấn đề quản lý giá tính thuế mặt hàng ắc quy nhậpkhẩu, tại Quyết định số 1114/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2014 của Tổng cục Hải quan đãđưa mặt hàng ắc quy vào Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá. Đồngthời, để tăng cường công tác quản lý giá tính thuế, khắc phục tình trạng khaibáo trị giá tính thuế không đúng giá thực tế phải thanh toán, Tổng cục Hải quanđã:

- Tiếp tục có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh,thành phố: Tổ chức kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu mặt hàng ắc quy cácloại (mã 8507), đặc biệt lưu ý mặt hàng ắc quy hiệu Atlas và Rocket, xuất xứHàn Quốc tại địa phương để thu thập thông tin, xác định dấu hiệu nghi vấn, thamvấn và kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định.

- Trên cơ sở thu thập thông tin về mặt hàng ắc quynhập khẩu các loại (mã 8507) Tổng cục Hải quan đã ban hành Danh mục hàng hóanhập khẩu rủi ro về trị giá kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ ngày 01/7/2014và mức giá tham chiếu kèm theo. Đây là cơ sở để cơ quan hải quan tổ chức kiểmtra, xác định dấu hiệu nghi vấn và xác định trị giá tính thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty GS BatteryViệt Nam Co.,LTD và Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Bình (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn