BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8325/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghịxác định trước mã số

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH TM và DV thựcphẩm IVENET Việt Nam.
(31A, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được các đơn đề nghị xác địnhtrước mã số đối với các mặt hàng tại các đơn đề nghị từ số 01 đến số 06 ngày07/9/2015 của Công ty TNHH TM và DV thực phẩm IVENET Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày30/1/2015 của Bộ Tài chính thì Hồ sơ xác định trước mã số bao gồm:

a) Đơn đnghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS /TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tưnày:01 bn chính;

b) Muhàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chitiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng,phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.”

Tuy nhiên, Đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty TNHH TM và DV thực phẩmIVENET Việt Nam không kê khai đầy đủ các tiêu chí như hàm lượng tính trên trọnglượng, thông số kỹ thuật, công dụng theo thiết kế...

Ngoài ra, trường hợp mặt hàng đề nghị xác định trướcmã số của Công ty phải đi phân tích mới đủ cơ sởđể xác định mã số hàng hóa.

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPngày 21/1/2015 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước mã số vàtrả lại toàn bộ hồ sơ đề nghị xác định trên. Trường hợp Công ty TNHH TM và DVthực phẩm IVENET Việt Nam tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số đối với mặthàng trên, đề nghị Công ty TNHH TM và DV thực phẩmIVENET Việt Nam lập đơn đề nghị xác địnhtrước mã số kèm theo mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩu gửi về Tổng cục Hải quantheo đúng quy định. Trong đó:

- Đối với đơn đề nghị xác định trước mã số: Điền đầy đủ, rõ ràng các tiêuchí trên đơn theo đúng quy định;

- Đối với mẫu hàng hóa gửi kèm: Lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số thựchiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/7/2015 củaTrung tâm PTPLHHXNK-Tổng cục Hải quan(sao gửi kèm theo).

Tổng cục Hải quan chỉ tiếp nhận, xử lý đơnđề nghị xác định trước mã số củaCông ty TNHH TM và DV thực phẩm IVENET Việt Nam khi có đủ hồ sơ theo quy định tạiĐiều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên,

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM và DVthực phẩm IVENET Việt Nambiết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Hiền) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng