BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8327/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH DongYang E& P Việt Nam.
(xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn số 14- 0610/CV-DY ngày 10/6/2014 củaCông ty TNHH Dongyang F&P Việt Nam phản ánh vướng mắc về việc hoàn thuếnhập khẩu cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm báncho doanh nghiệp khác xuất khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c.7 khoản 5 Điều 112 Thông tưsố 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì:Doanh nghiệp nhậpkhẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm sau đó bán sản phẩm (sản phẩm hoànchỉnh hoặc sản phẩm chưa hoàn chỉnh) cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuấtkhẩu ra nước ngoài. Sau khi doanh nghiệp mua sản phẩm của doanh nghiệp sảnxuất đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu,vật tư được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với số lượng sản phẩm thực xuất khẩunếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện như nêu tại điểm c.5 khoản này.

Trường hợp Công ty DK-Tec nhập khẩu nguyên liệu, vậttư sản xuất sản phẩm phích cắm bán cho Công ty TNHH Dongyang để Công ty TNHHDongyang bán cho Công ty Samsung (là doanh nghiệp chế xuất) thì Công ty DK-Tecđược xét hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu tương ứngvới sản phẩm thực xuất khẩu nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện nêu tại điểm c.5 khoản5 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thủ tục, hồ sơ đáp ứng quy định tạiĐiều 40, khoản 6 Điều 117 Thông tư này.

Đề nghị TNHH Dongyang F&P Việt Nam thông báo vớiCông ty DK-Tec doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư liên hệ trực tiếp vớiChi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn thực hiện cụ thể theo đúngquy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH DongYangE & P Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (04b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân