VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8327/VPCP-PL
V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án Luật BHXH (sửa đổi)

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
-
Bộ Tài chính.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính (Công văn số 14800/BTC-HCSNngày 17/10/2014) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 3938/LĐTBXH-BHXH ngày 21/10/2014), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiếnnhư sau:

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Ban soạnthảo phối hợp chặt chẽ với Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và các cơ quankhác của Quốc hội có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chínhtrong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua theo hướng:quy định có tính nguyên tắc về việc Nhà nước hỗ trợ đối với người tham gia BHXHtự nguyện. Mức hỗ trợ cụ thể và thời gian thực hiện do Chính phủ quy định căn cứvào điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước trong từngthời kỳ để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi trong việc thực hiệnchính sách này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và cơ quan liên quanbiết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL (3).HV

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ