BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tái xuất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1131/HQĐNg-TXNK ngày 12/6/2014 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất trả không có kết quả kiểm hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC .
Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Đà Nẵng thực hiện kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán tiền hàng, các giao dịch khác có liên quan (nếu cần thiết); nếu trường hợp của Công ty TNHH thực phẩm Sáng Ngọc thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 8 Điều 112 và hồ sơ hoàn thuế đáp ứng Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (trừ kết quả kiểm hóa trên tờ khai xuất khẩu tại khoản 3 Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC), kết quả kiểm tra có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu đã thực tái xuất thì xử lý hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty tương ứng với hàng hóa đã thực tái xuất.
Công ty TNHH thực phẩm Sáng Ngọc có trách nhiệm cung cấp hồ sơ kèm các tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình, giải trình các nội dung có liên quan, đồng thời có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai báo với cơ quan hải quan.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái