BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/BCT-KHCN
V/v: miễn kiểm tra, đánh giá sự phù hợp với sản phẩm thép bị cháy

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Daiichi KinzokuViệt Nam

Bộ Công Thương nhận được các công văn số:DKV/BT150108 và số DKV/HQ150108/01 ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Công ty TNHHDaiichi Kinzoku Việt Nam về việc nhập hàng lỗi về kho của Công ty và đề nghịkhông áp dụng chứng nhận phù hợp chất lượng thép bị cháy theo quy định tạiThông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013. Sau khixem xét, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đối với thủ tục nhập hàng lỗi về kho Công ty

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tụchải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đề nghị Công ty TNHH DaiichiKinzoku Việt Nam liên hệ với Bộ Tài Chính để được hướng dẫn cụ thể.

2. Đối với đề nghị miễn kiểm tra, đánh giá sự phù hợpchất lượng thép đối với lô sản phẩm thép bị cháy tại kho ngoại quan

Trên cơ sở kết quả giám định về số lượng, chủng loại,tình trạng số 14A05NN3434-01 ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Công ty cổ phần Tậpđoàn Vinacontrol đối với sản phẩm thép không gỉđược cán phẳng, dạng tấm thuộc Hợp đồng nhập khẩu số MKS14001, Tờ khai Hải quansố 100137476830 và dây thép không hợp kim thuộc Hợp đồng nhập khẩu sốKOS140013&KOS140021, Tờ khai hải quan số100021414840&100091624400, Bộ Công Thương đồng ý miễn kiểm tra, đánh giá sựphù hợp đối với sản phẩm thép không gỉđược cán phẳng, dạng tấm và dây thép không hợp kim theo quy định tại Thông tưliên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 do Công ty TNHH DaiichiKinzoku Việt Nam nhập khẩu tại các Hợp đồng nhập khẩu nêutrên.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Công Thương, đềnghị Công ty TNHH Daiichi Kinzoku Việt Nam triểnkhai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan để phối hợp;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng