BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/TCHQ-GSQL
V/v Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Lào xuất khẩu gạo sang Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 222/BCT-KV1 ngày09/01/2015 của Bộ Công Thương phản ánh về việc doanh nghiệp Lào xuất khẩu mặthàng gạo sang Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đang bị ách tắchàng tại cửa khẩu do Hải quan Việt Nam không áp thuế ưu đãi cho mặt hàng gạo củaLào xuất khẩu sang Việt Nam.Vềviệc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 7 bản Thỏathuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về các mặthàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào ký ngày 01 tháng12 năm 2011 thì “trong thời hạn 90 ngày trước ngày Bản thỏa thuận này hết hiệu lực, nếu không bên nàođề nghị bằng văn bản về việc điều chỉnh, b sung hoặc chm dứt bản thỏa thuận này, Bản thỏa thuậnsẽ được mặc nhiên gia hạn thêm một năm. Thể thức gia hạn này sẽ được tiếp tụcáp dụng tương tự cho mi năm tiếp theo”

Căn cứ quy định dẫn trên và ý kiến của Bộ Công Thương tại côngvăn số 222/BCT-KV1 ngày 09/01/2015,đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện cho các doanhnghiệp Lào xuất khẩu gạo sang Việt Nam tiếp tục được hưởng các ưu đãi trong BảnThỏa thuận trong lúc chờ Chính phủ có ýkiến chỉ đạo về việc tiếp tục gia hạn hoặc sửa đổi bản Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về các mặthàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào đ áp dụng cho năm 2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bìnhbiết, thực hiện.

(gửi kèm công văn 222/BCT-KV1 ngày09/01/2015 của Bộ Công Thương).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
-
Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh