TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 833/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý giải tỏa cưỡng chế thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan tỉnh Quảng Nam
- Công ty thương mại và du lịch
49 Hàng Bồ - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 34/TTC-KD ngày 20/2/2006 của Công ty Thương mại và Du lịch về việc xin tiếp tục giải tỏa cưỡng chế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Hiện nay, tại Tờ khai số 02/NK /KDO/KH ngày 11/5/2005 mở tại Chi cục hải quan Cảng Kỳ Hà, Công ty còn nợ tiền thuế truy thu là 2.054.245.032 đồng. Hiện nay tổ công tác của Tổng cục Hải quan đang tính toán cụ thể mức thu trước mắt của từng loại xe theo ý kiến chỉ đạo của Bộ về vấn đề truy thu thuế nhập khẩu. Để tạo điều kiện cho Công ty Thương mại và Du lịch trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Nanh thời thời chưa thực hiện cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty Thương mại và Du lịch đến hết ngày 30/4/2006 với điều kiện:

+ Công ty không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác (ngoài số nợ thuế nêu trên).

Tổng cục hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, Công ty Thương mại và Du lịch được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An