BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/TCT-KK
V/v chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu qua bên thứ ba.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11889/CT-TT &HT ngày 26/10/2015của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc chứng từ thanh toán tiền hàng nhập khẩu chotrường hợp Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh thanh toán tiền hàng vào tài khoảncủa một cá nhân ở nước ngoài. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính,Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ vềthanh toán không dùng tiền mặt.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 ,2 ,3 ,4c Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ đầu vào.

Căn cứ khoản 6b, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 củaBộ Tài chính về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Chứng t thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng được coi là hợp lệ vàđủ điều kiện khấu trừ đầu vào, hoàn thuế và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thunhập chịu thuế TNDN là các chứng từ thanh toán không trái với quy định tại Nghịđịnh số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính Phủ và đảm bảo các điềukiện theo quy định tại khoản 1; 2; 3; 4c Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; Khoản 6c, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT- BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh thực hiện thanh toán hợpđồng nhập khẩu với người bán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba theo chỉđịnh của người bán được quy định trong hợp đồng là một cá nhân người nướcngoài, mở tài khoản tại nước ngoài, không có mặt tại Việt Nam thì chứng từ thanhtoán qua ngân hàng nêu trên không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầuvào theo quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC-BTC;
- Vụ CS, PC - TCT
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí