BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 833 TCT/TS
V/v: Miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnhBắc Giang

Trả lời công văn số 66 CT/TTHT ngày16/2/2005 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị hướng dẫn miễn thuếchuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 8Chương III Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất thì miễn thuế: “chuyển quyền sửdụng các loại đất thuộc xã nông thôn ở miền núi, hải đảo theo quy định củaChính phủ”.

Vì vậy, đối với các loại đất thuộc xãmiền núi theo quy định tại Quyết định số 68/UBQĐ ngày 9/8/1997 của Bộ Trưởng -Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc và miền núi về việc công nhận các xã, huyện, tỉnh làmiền núi, vùng cao và Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặcbiệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa thuộc đối tượng được miễn thuếchuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày8/6/2000 của Chính phủ nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Bắc Giang biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương