VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/VPCP-KTTH
V/v vướng mắc trong xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 12609/BTC-QLG ngày 20 tháng 9 năm 2013 về việc vướng mắc và đề xuấtxây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự và ý kiến củaBộ Tư pháp (công văn số 7493/BTP-BTTP ngày 01 tháng 11 năm 2013), Bộ Công an(công văn số 4637/BCA-V19 ngày 25 tháng 11 năm 2013), Viện Kiểm sát nhân dântối cao (công văn số 3937/VKSTC-V8 ngày 07 tháng 11 năm 2013), Phó Thủ tướng VũVăn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tài chính chủ trì,phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa ánnhân dân tối cao xây dựng và ban hành Thông tư Liên tịch hướng dẫn về Hội đồnggiám định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

2. Bộ Tài chính trình Chính phủ xemxét, bãi bỏ Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Chính phủvề Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ngay sau khi Thông tư liêntịch hướng dẫn về Hội đồng giám định giá tài sản trong tố tụng hình sự được banhành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, PL, NC,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng