BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/XNK-XXHH
V/v Thông tư 31/2015/TT-BCT thực hiện quy tắc xuất xứ trongHiệp định AANZFTA

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quảnlý về hải quan)

Nhằm thực thi Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp địnhThành lập khuvực thương mại tự do ASEAN -Úc - Niu Di-lân (AANZFTA), Bộ CôngThương đã ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24tháng 9 năm 2015quy định thựchiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định, có hiệu lực thi hành từngày 01 tháng 10 năm 2015 và thay thếThông tư số 33/2009/TT-BCT ngày 11tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương. Theo đó, C/O mẫu AANZ cũ sẽ đượcthay bằng C/O mẫu AANZ mới với quy địnhvề việc ghi trị giá FOB trên ô số 9.Cụ thể: doanh nghiệp chỉ bắt buộc ghi trị giá FOB trong trường hợp áp dụngtiêuchí RVC.

Thời gian áp dụng chuyển đổi C/O mẫu AANZ là 06 tháng(từ 01/10/2015đến hết ngày 31/3/2016), ápdụng đối với 10 nước thành viên Hiệp định (trừ In-đô-nê-xi-a và Cam-pu-chia).Trong thời gian chuyển đổi, 10 nước này sẽ chấpnhận các C/O mẫu AANZ được cấp trongcác trường hợp sau:

(1) C/O mẫu mới với quy định mới về ghi giá FOB;

(2) C/O mẫu mới với quy định cũ về ghi giá FOB (có thể ghi giá FOB vớimọi tiêu chí xuất xứ);

(3) C/O mẫu cũ với quy định mới về ghi giá FOB;

(4) C/O mẫu cũ với quy định cũ về ghi giá FOB.

Sau khi kết thúc thời gian chuyển đổi (hết ngày31/3/2016), 10 nước này sẽ phải dùng toàn bộ mẫu C/O AANZ mới với quy định mớivề ghi giá FOB.

Đối với In-đô-nê-xi-a và Cam-pu-chia, do chưa thực hiệnNghị định thư từ ngày 01/10/2015 nên C/O mẫu AANZ được cấp từ và cấp đến hai nướcnày vẫn sử dụng C/O mẫu AANZ cũ cho đến khi hai nước này chính thức thực hiệnNghị định thư (dự kiến ngày 01 tháng 01 năm 2016).

Đối với hai nước Cam-pu-chia và Mi-an-ma, mặc dù Nghịđịnh thư có hiệu lực nhưng C/O mẫu AANZ được cấp từ và cấp đến hai nước này vẫnsử dụng quy định cũ về ghi giá FOB (ghi trị giá FOB đối với mọi tiêu chí xuất xứ)đến hết ngày 30/9/2017.

Cục Xuất nhập khẩu thông báo để quý Tổng cục biết vàphối hợp thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Các Phòng QLXNKKV;
-
Ban QLKCN-KCX Hà Nội;
-
Lưu: VT, XXHH, vannthi/hienttt.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà